Privacybeleid

Dit privacy beleid is van toepassing vanaf 23 juni.

 

Inleiding:

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe JKreeft.com omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Dit privacybeleid ziet op de door JKreeft.com aangeboden dienstverlening en de daarbij behorende websites. In het privacybeleid wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt. Je wordt aangeraden om dit privacybeleid zorgvuldig door te lezen.

 

JKreeft.com is gevestigd te Middelharnis. Voor vragen over het privacybeleid is JKreeft.com bereikbaar via het contactformulier. Binnen JKreeft.com is de heer J. Kreeft (eind)verantwoordelijk voor de portefeuille "persoonsgegevens".

 

Intern gegevensbeschermingsbeleid:

JKreeft.com en haar medewerkers zijn gebonden aan een (intern) gegevensbeschermingsbeleid (zoals bedoeld in art. 24 lid 2 AVG). Op basis daarvan is het medewerkers alleen toegestaan om (met inachtneming van het gegevensbeschermingsbeleid) persoonsgegevens te verwerken als dat nodig is voor de uitvoering van een opgedragen taak. Daarnaast zijn medewerkers gebonden aan specifieke instructies over hoe om te gaan met persoonsgegevens. Medewerkers beschikken over (basis)kennis van de AVG.

 

JKreeft.com heeft een bijeenkomst georganiseerd om het gegevensbeschermingsbeleid te introduceren en toe te lichten. Na deze bijeenkomst is het gegevensbeschermingsbeleid afgerond en heeft iedere medewerker een kopie van het gegevensbeschermingsbeleid ontvangen. Daarbij is de instructie gegeven om het betreffende document goed door te nemen. Medewerkers zijn daarmee op de hoogte van het feit dat het gegevensbeschermingsbeleid ook verplichtingen voor hen schept. Nieuwe medewerkers krijgen bij indiensttreding een kopie van het op dat moment geldende gegevensbeschermingsbeleid.

 

Het creëren van bewustwording bij alle medewerkers is een belangrijk onderdeel van het gegevensbeschermingsbeleid van JKreeft.com. Om die reden stuurt JKreeft.com aan op een doorlopende evaluatie van het gegevensbeschermingsbeleid.

 

 

 

 

Verwerken van persoonsgegevens:

JKreeft.com als verwerker:

JKreeft.com maakt foto’s in opdracht van haar opdrachtgevers. De opdrachtgevers bestaan uit onder meer particulieren en bedrijven. Vervolgens worden de foto’s in sommige gevallen door Jkreeft.com online ter beschikking gesteld aan bijvoorbeeld de ouders van de kinderen of werknemers van de betreffende bedrijven. De foto’s blijven op verzoek van onze opdrachtgevers (de particulieren en bedrijven) in principe minimaal 1 maand online beschikbaar (tenzij een opdrachtgever specifiek een andere termijn met ons is overeengekomen). Jkreeft.com heeft intern een aantal kwaliteitskenmerken vastgesteld waaraan de foto’s moeten voldoen wil naar haar mening sprake zijn van kwalitatief hoogwaardige foto’s. Denk daarbij aan kenmerken zoals een bepaalde scherpte of achtergrond.

 

De informatie welke daarvoor gebruikt wordt, bestaat uit statistieken over bepaalde foto’s en dus niet uit de foto’s zelf. De statistieken zijn niet meer te herleiden naar een bepaald persoon. De handelingen voor wat betreft de kwaliteitsverbetering en eventuele aanvullende beloning worden alleen uitgevoerd binnen de termijn waarbinnen Jkreeft.com de foto’s op verzoek van de opdrachtgever beschikbaar moet stellen.

 

Zoals aangegeven blijven de foto’s op verzoek van onze opdrachtgevers (de particulieren en bedrijven) in principe 1 maand online beschikbaar (tenzij een opdrachtgever specifiek een andere termijn met ons is overeengekomen). Betrokkenen (personen die op de foto staan) en, indien van toepassing, hun wettelijk vertegenwoordiger(s) kunnen Jkreeft.com ook rechtstreeks verzoeken om foto’s te laten verwijderen. Jkreeft.com zal daar natuurlijk zo snel mogelijk gehoor aan geven. Neem hierover dan ook gerust contact met ons op. De manieren waarop wij te bereiken zijn, vind je in de tweede alinea op deze pagina. Ook in dat geval zijn de foto’s dus ook niet meer voor Jkreeft.com beschikbaar.

 

Foto’s kunnen alleen besteld worden op via de webshop van Jkreeft.com.

 

Betrokkenen (personen die op de foto staan) en, indien van toepassing, hun wettelijk vertegenwoordiger(s), komen dus in het bezit van een inlogcode, zodat de foto’s kunnen worden besteld. Vanaf dat moment kunnen zij ook zelfstandig bepalen om de betreffende foto’s langer te bewaren dan de met de initiële opdrachtgever overeengekomen termijn. Het is dan mogelijk om de bewaartermijn van de foto’s telkens met 48 maanden te verlengen. Door contact op te nemen met Jkreeft.com zoals staat beschreven in Alina 2. Voor deze gegevensverwerkingen heeft Jkreeft.com dus een verzoek gekregen van de betrokkenen (personen die op de foto staan) of, indien aan de orde, hun wettelijk vertegenwoordiger(s). Zekerheidshalve heeft Jkreeft.com daar ook expliciet toestemming voor gevraagd. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (de verwerkingen van vóór de intrekking blijven echter rechtsgeldig). Technisch is het mogelijk dat de betreffende foto’s op ieder moment zelfstandig door de betrokkenen (personen die op de foto staan) of, indien aan de orde, hun wettelijk vertegenwoordiger(s) worden verwijderd. Voor de goede orde: ook voor Jkreeft.com zijn de foto’s dan niet meer beschikbaar. Natuurlijk mag je ook contact opnemen met Jkreeft.com als je wilt dat wij de foto’s voor je verwijderen.

 

Al de hierboven genoemde activiteiten voert Jkreeft.com uit in opdracht van de initiële opdrachtgevers of van de betrokkenen (personen die op de foto staan) en, indien van toepassing, hun wettelijk vertegenwoordiger(s). Jkreeft.com wordt daarom voor deze activiteiten aangemerkt als ‘verwerker’ als bedoeld in de privacywetgeving.

 

In de van toepassing zijnde algemene voorwaarden is een verwerkersovereenkomst opgenomen welke voldoet aan de AVG (artikel 12 van de algemene voorwaarden). Een opdrachtgever sluit hierdoor automatisch een verwerkersovereenkomst met Jkreeft.com.

 

Op basis van de AVG is het noodzakelijk dat Jkreeft.com informatie beschikbaar stelt waaruit blijkt hoe Jkreeft.com aan haar verplichtingen als verwerker voldoet (artikel 28 lid 3 onder h AVG). Deze informatie vind je hier.

 

Jkreeft.com als verwerkingsverantwoordelijke:

Bestellen van foto’s:

Zoals aangegeven worden sommige foto's online beschikbaar gesteld voor bijvoorbeeld ouders van kinderen en werknemers van een bepaald bedrijf. Voor die personen is het mogelijk om de voor hen relevante foto's te bestellen.

 

Als men dat wil, wordt door het plaatsen van een bestelling een overeenkomst met JKreeft.com aangegaan. Bij het aangaan en uitvoeren van die overeenkomst worden persoonsgegevens door JKreeft.com verwerkt. Dit zodat de betreffende foto's uiteindelijk bezorgd kunnen worden bij de personen die de foto's besteld hebben. Het gaat hier om een gegevensverwerking van de gewenste foto's, de NAW-gegevens, telefoonnummer en het e-mailadres van de personen die de foto's bestellen. Het grootste deel van deze gegevens mag JKreeft.com verwerken omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Het verstrekken van deze persoonsgegevens is verplicht. Indien deze persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd. Indien de gegevensverwerking niet nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst (dit kan voor sommige foto's het geval zijn), dan is de betreffende gegevensverwerking noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van JKreeft.com. Zonder deze verwerking kan de bestelling namelijk niet verwerkt worden.  

 

De meeste persoonsgegevens welke JKreeft.com heeft verkregen doordat een bestelling heeft plaatsgevonden worden 7 jaar bewaard in verband met de fiscale bewaarplicht (hierna wordt daarover ook meer informatie gegeven). De aanhef en het telefoonnummer worden echter al na zes maanden verwijderd.

 

Klantaccount:

Het is mogelijk, om een klantaccount aan te maken. Dan verwerkt JKreeft.com jouw persoonsgegevens om het klantaccount aan te kunnen maken en toegankelijk te kunnen laten zijn. Deze verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van toestemming van de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (de verwerkingen van vóór de intrekking blijven echter rechtsgeldig).

 

De betreffende persoonsgegevens worden verwijderd op het moment dat de toestemming wordt ingetrokken (tenzij bijvoorbeeld een wettelijke verplichting, zoals de fiscale bewaarplicht, daaraan in de weg staat). Je kunt zelfstandig je klantaccount verwijderen of ons verzoeken om je account te verwijderen. Je trekt daarmee feitelijk de toestemming in om nog langer persoonsgegevens te verwerken.

 

Het klantaccount wordt ook verwijderd als er vijf jaar niet op het account is ingelogd. Een maand voor het verstrijken van die vijfjaarstermijn verstuurt JKreeft.com hierover nog wel een reminder. Dit is een niet-commercieel bericht, waar in de praktijk behoefte aan bestaat. Aan het klantaccount kunnen namelijk ook digitale bestanden van foto's gekoppeld zijn. Het toesturen van die reminder is dus noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van JKreeft.com en van jou.

 

Sessie van de website na invoeren inlogcode:

Op onze website kan je een inlogcode invullen om bijbehorende foto's te bestellen. Nadat je deze inlogcode hebt ingevuld, bewaart JKreeft.com maximaal 3 weken de door jou ingevulde (bestel)informatie. Deze functie wordt over het algemeen gewaardeerd, omdat je op die manier namelijk later je bestelling af kunt maken. De verwerking van persoonsgegevens (de inlogcode in combinatie met de door jou ingevulde gegevens) is daardoor noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van JKreeft.com en haar klanten.

 

Opdracht gerelateerde informatie:

Voor de uitvoering van een opdracht is het noodzakelijk dat JKreeft.com persoonsgegevens verwerkt. Voor het grootste deel van die persoonsgegevens geldt dat deze op grond van de fiscale bewaarplicht zeven jaar worden bewaard. Daar waar dit niet nodig is, bewaart JKreeft.com de betreffende persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Zo wordt communicatie omtrent de uitvoering van de opdracht in principe vier jaar na afronding van de opdracht verwijderd. Ook is het noodzakelijk dat JKreeft.com de contactpersoon van opdrachtgever registreert. De gemaakte koppeling tussen contactpersoon en opdrachtgever wordt uiterlijk drie jaar na afronding van de betreffende opdracht verwijderd.

 

Het verwerken van opdracht gerelateerde informatie is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te kunnen komen of noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van JKreeft.com. Die belangen bestaan uit het kunnen uitvoeren van de opdracht. In een enkel geval is een verwerking gebaseerd op toestemming (zoals het voor langere tijd in opdracht van een klant bewaren van foto's). In dat geval wordt dat in dit privacybeleid vermeld.

 

Fiscale bewaarplicht:

Als gevolg van de fiscale bewaarplicht, moet JKreeft.com haar administratieve gegevens zeven jaar bewaren. Het is mogelijk dat op basis van deze bewaarplicht JKreeft.com persoonsgegevens moet bewaren. In dit geval is de verwerking noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Meer informatie over de fiscale bewaarplicht (en de gegevens die op basis daarvan bewaard moeten worden), vind je op de website van de Belastingdienst.

 

Informeren over vergelijkbare producten en diensten:

De NAW-gegevens en het e-mailadres van personen die een bestelling plaatsen worden opgeslagen in het relatiebeheersysteem van JKreeft.com. Deze persoonsgegevens worden daarin opgeslagen zodat JKreeft.com bestaande klanten kan informeren over vergelijkbare producten en diensten.

 

Dit is toegestaan op basis van Algemene Verordening Gegevensbescherming in samenhang met artikel 11.7 lid 3 van de Telecommunicatiewet. Hiervoor hoeft niet apart toestemming gevraagd te worden van de klanten. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van JKreeft.com. Dit belang bestaat concreet uit een gerechtvaardigd commercieel belang van JKreeft.com bij het onderhouden van rechtstreekse contacten met klanten. Bij de bestelling wordt ook de mogelijkheid geboden om aan te geven dat het ontvangen van uitingen over vergelijkbare producten of diensten niet gewenst is. Bij elke uiting wordt een afmeldmogelijkheid geboden. 

 

Contactformulier websites:

Op de websites van JKreeft.com is een contactformulier beschikbaar. Als het contactformulier ingevuld en verzonden wordt, dan worden persoonsgegevens verwerkt zodat JKreeft.com de vraag, klacht of andersoortige communicatie af kan handelen. Ook kan dan op verzoek informatie worden toegezonden.

 

Het verstrekken van de persoonsgegevens is verplicht, omdat anders de communicatie niet afgehandeld kan worden. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van JKreeft.com. Dit belang bestaat concreet uit het belang van JKreeft.com om vragen, klachten of andersoortige communicatie af te kunnen handelen.

 

 

Klantbeoordelingen:

Op onze website en messanger kunnen klanten een klantbeoordeling achterlaten. Het is mogelijk, maar niet verplicht, dat je je voor- en achternaam koppelt aan de beoordeling. Deze verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van toestemming van de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (de verwerkingen van vóór de intrekking blijven echter rechtsgeldig). Concreet betekent dit dat je JKreeft.com kunt verzoeken om een klantbeoordeling te verwijderen. JKreeft.com zal daar natuurlijk zo snel mogelijk gehoor aan geven. Neem hierover dan ook gerust contact met ons op. De manieren waarop wij te bereiken zijn, vind je in de tweede alinea op deze pagina. JKreeft.com toont de beoordelingen tot het moment dat de betreffende toestemming wordt ingetrokken.

 

Klachtenregistratie:

Het kan natuurlijk gebeuren dat je een klacht bij ons indient, bijvoorbeeld over onze dienstverlening. Dit kan via verschillende kanalen (bijvoorbeeld via de Email of via Facebook). Iedere klacht wordt door JKreeft.com in behandeling genomen.

 

Tijdens het registreren en afhandelen van klachten verwerken wij persoonsgegevens. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van ons en jouw gerechtvaardigde belang. Op deze manier kunnen wij namelijk de klacht in behandeling nemen en jou terugkoppeling geven. Zo snel mogelijk nadat de klacht is afgehandeld (en maximaal 1 jaar na het indienen van de klacht), zullen wij de persoonsgegevens verwijderen. Als je wilt dat wij de klacht en bijbehorende persoonsgegevens per direct verwijderen, dan kun je dat natuurlijk aan ons vragen. JKreeft.com zal daar dan zo snel mogelijk gehoor aan geven. Neem hierover dan ook gerust contact met ons op. De manieren waarop wij te bereiken zijn, vind je in de tweede alinea op deze pagina.

 

Bewaartermijn:

In dit privacybeleid is zoveel als mogelijk aangegeven wat de bewaartermijn van persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen, dan bewaart JKreeft.com de persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

 

Cookies:

Onze websites maken gebruik van cookies. Uitleg over deze cookies wordt gegeven op de pagina: https://www.jkreeft.com/cookies-policy

 

Beveiliging:

De websites van JKreeft.com zijn beveiligd met een zogenoemd SSL-certificaat. Zoals eerder aangegeven dienen medewerkers zich daarnaast te houden aan een gegevensbeschermingsbeleid.

 

 

Verwerkers en andere derden:

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van JKreeft.com worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en subverwerkers. Denk aan het hostingbedrijf dat onze website host, het bedrijf dat een afdruk maakt van de foto's en het postorderbedrijf dat bestellingen verwerkt om deze te kunnen bezorgen. De verwerkers en subverwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van JKreeft.com en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden (met uitzondering van de hierboven genoemde verwerkers en subverwerkers) niet verstrekt aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

Je privacyrechten:

Op basis van de Algemene Verordening Gegevens bescherming (hierna: "AVG") heb je een aantal rechten. Je hebt het recht om JKreeft.com te verzoeken om inzage (art. 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van je persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heb je het recht om JKreeft.com te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG).

 

Onder bepaalde omstandigheden heb je ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.  JKreeft.com wenst te benadrukken dat zij privacy hoog in het vaandel heeft staan. Zij gaat aldus - binnen hetgeen wettelijk is toegestaan - zo flexibel mogelijk om met alle rechten van betrokkenen. Als je van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op via de hierboven genoemde contactmogelijkheden. Los van bovenstaande rechten, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

 

Wijzigingen en afrondende opmerkingen:

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

 

Op deze pagina heeft JKreeft.com beschreven hoe zij omgaat met de verwerking van persoonsgegevens en op welke wijze zij de AVG binnen haar organisatie heeft geïmplementeerd. Mocht je hierover nog vragen hebben, neemt u dan vooral contact met ons op. Wij hechten namelijk sterk aan de bescherming van persoonsgegevens en zullen alles in het werk stellen om aantoonbaar aan de AVG te voldoen en hierover transparant te zijn.

 

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 23-06-2019.