Algemene Voorwaarden

Klik Hier voor de PDF van de "Algemene Voorwaarden"

Begripsbepalingen

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

JKreeft.com: een eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met JKreeft.com heeft gesloten of aan wie JKreeft.com een offerte heeft uitgebracht dan wel een aanbod heeft gedaan;

Overeenkomst: de tussen JKreeft.com en Opdrachtgever gesloten overeenkomst;

Partijen: JKreeft.com en Opdrachtgever;

Persoonlijk Product: een volgens de specificaties van de Opdrachtgever vervaardigde zaak, die niet geprefabriceerd is en die wordt vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Opdrachtgever, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd is;

Product: een door JKreeft.com aangeboden, te leveren of geleverde roerende

zaak of dienst.


1. Informatie over JKreeft.com

Naam ondernemer: JKreeft.com

Handelend onder de namen: JKreeft.com, JKreeft, JKreeft.nl of JKreeft_com. 

Adresgegevens: Elzenlaan 11, 3241BD, Middelharnis, Geen bezoekadres.

Email-adres: info@jkreeft.com. 


2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van JKreeft.com en op alle huidige en toekomstige commerciële relaties en rechtsverhoudingen tussen Partijen.  De algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.


3. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 3.1. Ieder aanbod van JKreeft.com is vrijblijvend, tenzij in het aanbod anders is bepaald. Kennelijke

(schrijf)fouten en vergissingen in het aanbod binden JKreeft.com niet.

 3.2. Onderhandelingen kunnen in elk stadium door JKreeft.com afgebroken worden. Het afbreken van onderhandelingen leidt nooit tot schadeplichtigheid van JKreeft.com.

 3.3. De Overeenkomst komt in ieder geval tot stand bij levering van roerende zaken en/of aanvang van werkzaamheden met instemming van Opdrachtgever en (indien de Overeenkomst

elektronisch wordt aangegaan) eveneens indien Opdrachtgever de bestelling heeft bevestigd door op de website van JKreeft.com op de knop met de tekst 'BESTELLING PLAATSEN' te klikken.


4. Prijzen

 4.1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid  opgelegde heffingen, tenzij anders is aangegeven in het aanbod. 

 4.2. JKreeft.com is gerechtigd de prijzen jaarlijks te verhogen conform de Consumentenprijsindex (CPI), de Producentenprijsindex (PPI) en/of de Dienstenprijsindex (DPI) van het CBS. Voor een dergelijke prijsverhoging is geen kennisgeving aan de Opdrachtgever vereist. 

 4.3. JKreeft.com is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer één of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de Overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen, stijging van belastingen en overheidsaccijnzen of, in het algemeen, omstandigheden die met de hiervoor genoemde omstandigheden vergelijkbaar zijn. 


5. Betalingsvoorwaarden en eigendomsvoorbehoud

 5.1. Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst of in een door JKreeft.com gedaan aanbod, moet 

betaling direct na de totstandkoming van de Overeenkomst plaatsvinden. De betaling mag in ieder geval niet later dan vijf kalenderdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst plaatsvinden. 

 5.2. Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst of in een door JKreeft.com gedaan aanbod, dan wel tenzij anders is bepaald in de wet, is JKreeft.com niet verplicht tot levering van het Product en/of tot uitvoering van de opdracht zolang de Opdrachtgever de in verband met de opdracht verschuldigde facturen en/of bedragen niet volledig aan JKreeft.com heeft voldaan.

 5.3. Opdrachtgever doet afstand van het recht en/of is niet gerechtigd om een schuld aan JKreeft.com te verrekenen met een vordering op JKreeft.com. 

 5.4. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is. Opdrachtgever is vanaf het moment van verstrijken van de betalingstermijn de wettelijke handelsrente (6:119a BW) verschuldigd, tevens zonder dat daarvoor een ingebrekestelling vereist is.  

 5.5. Indien een Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en deze Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, is deze, nadat deze Opdrachtgever door JKreeft.com is gewezen op de te late betaling en JKreeft.com deze Opdrachtgever een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14 dagentermijn, aan JKreeft.com buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De hoogte van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld conform de alsdan geldende wetgeving die zien op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Thans geldt daarvoor de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend als percentage van de openstaande hoofdsom, waarbij thans de volgende percentages gelden: 15% over de eerste EUR 2.500,00 van de openstaande hoofdsom, 10% over de volgende EUR 2.500,00 van de openstaande hoofdsom, 5% over de volgende EUR 5.000,00 van de openstaande hoofdsom, 1% over de volgende EUR 190.000,00 van de openstaande hoofdsom en tot slot 0,5% over het meerdere van de openstaande hoofdsom. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen op basis van de genoemde wetgeving minimaal EUR 40,00 en maximaal EUR 6.775,00. Indien de wetgeving met betrekking tot de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wijzigt, zal de nieuwe wetgeving het juridisch kader voor de verschuldigdheid en de berekening van de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten vormen.

 5.6. Indien de Opdrachtgever handelt in de uitoefening van een handels-, bedrijfs- ambachts- of beroepsactiviteit is het vorige lid niet van toepassing. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen dan op basis van deze bepaling 15% van de gehele openstaande hoofdsom. Los van het voorgaande, bedragen de buitengerechtelijke incassokosten wel minimaal EUR 40,00. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd zodra de Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een handels-, bedrijfs- ambachts- of beroepsactiviteit in verzuim is. Voor de verschuldigdheid van de buitengerechtelijke incassokosten is dus geen nadere termijnstelling en/of aanmaning vereist. 

 5.7. Alle door JKreeft.com geleverde roerende zaken blijven eigendom van JKreeft.com tot op het moment dat Opdrachtgever alle betalingsverplichtingen die voortvloeien uit alle tussen JKreeft.com en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten heeft voldaan. Onder deze betalingsverplichtingen vallen in ieder geval de koopprijs van de geleverde roerende zaak, de prijs voor de door JKreeft.com uit te voeren werkzaamheden, alsmede de eventuele wettelijke rente en de gemaakte kosten van rechtsbijstand.  

 5.8. Indien Opdrachtgever de betalingsverplichtingen niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling vraagt of zijn bedrijf liquideert, dient Opdrachtgever de geleverde dan wel afgeleverde roerende zaken die op dat moment eigendom van JKreeft.com zijn, binnen 48 uur na een verzoek van JKreeft.com, aan JKreeft.com terug te geven. Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen om ervoor te zorgen dat JKreeft.com de roerende zaken weer in bezit krijgt, met inbegrip van eventuele demontage. 


6. Herroepingsrecht

 6.1. Indien een Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit dan kan deze Opdrachtgever de overeenkomst met JKreeft.com gedurende een bedenktijd van 14 dagen (hierna: de "Ontbindingstermijn") zonder opgave van redenen ontbinden op grond van artikel 6:230o. (ook wel: herroepingsrecht, retourrecht of bedenktijd genoemd) (hierna: het “Herroepingsrecht”). 

 6.2. De Ontbindingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Opdrachtgever als bedoeld in het eerste lid of een door deze Opdrachtgever aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Voor overeenkomsten waarbij in dezelfde bestelling meerdere goederen zijn besteld die afzonderlijk worden geleverd verstrijkt de Ontbindingstermijn 14 dagen na de dag waarop de Opdrachtgever als bedoeld in het eerste lid of een door deze Opdrachtgever aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaande uit verschillende zendingen of onderdelen verstrijkt de Ontbindingstermijn 14 dagen na de dag waarop de Opdrachtgever als bedoeld in het eerste lid of een door deze Opdrachtgever aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt. Voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode verstrijkt de Ontbindingstermijn 14 dagen na de dag waarop de Opdrachtgever als bedoeld in het eerste lid of een door deze Opdrachtgever aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerst goed fysiek in bezit krijgt. 

 6.3. Om het Herroepingsrecht uit te oefenen, moet JKreeft.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte wordt gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden. Om de Ontbindingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het Herroepingsrecht te verzenden voordat de Ontbindingstermijn is verstreken.  

 6.4. Als de Overeenkomst door middel van uitoefening van het Herroepingsrecht wordt ontbonden, ontvangt Opdrachtgever alle betalingen die tot op dat moment zijn gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van een keuze van Opdrachtgever voor een andere wijze van levering dan de door JKreeft.com geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat JKreeft.com op de hoogte is gesteld van de beslissing om de Overeenkomst te ontbinden, van JKreeft.com terug. JKreeft.com betaalt de Opdrachtgever terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee Opdrachtgever de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk met een andere wijze van terugbetaling ingestemd. In ieder geval zullen voor een terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. JKreeft.com mag wachten met de terugbetaling tot dat JKreeft.com de goederen terug heeft gekregen, of tot dat de Opdrachtgever heeft aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.  

 6.5. Opdrachtgever dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop Opdrachtgever het besluit de Overeenkomst te herroepen aan Nieuwe heeft medegedeeld, aan JKreeft.com terug te zenden of te overhandigen. Opdrachtgever is op tijd als Opdrachtgever de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.  

 6.6. Indien de Opdrachtgever als bedoeld in het eerste lid via de website van JKreeft.com een Persoonlijk Product en/of Digitaal Product (bijvoorbeeld een foto) besteld, dan heeft deze Opdrachtgever op basis van de wet niet het recht tot ontbinding op grond van artikel 6:230o BW voor het deel van de Overeenkomst dat ziet op de koop van het Persoonlijk Product. Dit volgt uit artikel 6:230p BW sub f onder 1° BW.  


7. Uitvoering Overeenkomst

 7.1. JKreeft.com zal zich inspannen om de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren, overeenkomstig de met de Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.  

 7.2. Alle kosten van levering en vervoer van het Product worden door Opdrachtgever betaald, tenzij anders overeengekomen. Bij het ontbreken van speciale schriftelijke instructies betreffende de levering van het Product, wordt deze uitgevoerd door een door JKreeft.com geselecteerde vervoerder. Extra kosten als gevolg van speciale instructies van de Opdrachtgever worden door de Opdrachtgever betaald.  

 7.3. Het Product is voor risico van JKreeft.com tot het moment van levering. Het Product is voor risico van de Opdrachtgever vanaf het moment van levering. Indien de Opdrachtgever de verplichting tot het aannemen van het Product niet naleeft, is het Product voor risico van de Opdrachtgever vanaf het moment waarop de niet-naleving van die verplichting aanvangt.  

 7.4. De Opdrachtgever is verplicht het Product binnen vijf kalenderdagen na levering te inspecteren. Bij de inspectie controleert de Opdrachtgever of het Product door JKreeft.com conform de Overeenkomst is geleverd.  

 7.5. Alle door JKreeft.com genoemde planningsdata, bezorgtijden en levertijden zijn streefdata en binden JKreeft.com op geen enkele wijze. Deze planningsdata, bezorgtijden en levertijden zijn dus niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij dit expliciet vermeld is.  

 7.6. Indien JKreeft.com niet in staat blijkt om de overeengekomen verplichtingen na te komen (in voorkomend geval: volgens de in het aanbod opgenomen planning), zal JKreeft.com dit zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever mededelen en daarbij in overleg treden met de Opdrachtgever om alsnog zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen na het overleg aan de overeengekomen verplichtingen te kunnen voldoen en/of om binnen die termijn een nieuwe planning vast te stellen. Opdrachtgever en JKreeft.com nemen in het overleg elkaars gerechtvaardigde belangen in acht en zullen medewerking niet op onredelijke gronden onthouden. 

 7.7. Indien na het in het vorige lid bedoelde overleg tussen Opdrachtgever en JKreeft.com is gebleken dat JKreeft.com niet binnen veertien dagen alsnog aan de overeengekomen verplichtingen kan voldoen of een nieuwe planning vast kan stellen, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst met JKreeft.com zonder kosten te ontbinden. Dit evenwel zonder dat JKreeft.com schadeplichtig en/of aansprakelijk is. 


8. Aansprakelijkheid

 8.1. In het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst 

is JKreeft.com slechts aansprakelijk voor directe schade tot maximaal het bedrag dat uit hoofde van de door JKreeft.com afgesloten aansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar wordt uitbetaald. De in dit lid genoemde beperkingen en uitsluitingen van de aansprakelijkheid van JKreeft.com komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van JKreeft.com.

 8.2. Indien JKreeft.com in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst geen aanspraak op dekking onder een door JKreeft.com afgesloten aansprakelijkheidsverzekering kan maken, is JKreeft.com slechts aansprakelijk voor directe schade tot maximaal het bedrag dat aan Opdrachtgever in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid in rekening is gebracht, met een maximum van EUR 5.000,00 per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen. Indien aan Opdrachtgever in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid geen bedragen in rekening zijn gebracht, is JKreeft.com aansprakelijk voor directe schade tot maximaal een bedrag van EUR 5.000,00. De in dit lid genoemde beperkingen en uitsluitingen van de aansprakelijkheid van JKreeft.com komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van JKreeft.com.

 8.3. Iedere aansprakelijkheid van JKreeft.com voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. JKreeft.com is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door JKreeft.com gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt. De in dit lid genoemde beperkingen en uitsluitingen van de aansprakelijkheid van JKreeft.com komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van JKreeft.com.

 8.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever binnen veertien kalenderdagen na levering van het Product bij JKreeft.com protesteert, stellende dat sprake is van een gebrek in de prestatie van JKreeft.com. Indien sprake blijkt van een tekortkoming, heeft JKreeft.com vervolgens de gelegenheid om de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen, zonder aansprakelijk en/of schadeplichtig te zijn.  

 8.5. Iedere vordering van Opdrachtgever op JKreeft.com verjaart door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Opdrachtgever vóór het verstrijken van die termijn een gerechtelijke procedure aanhangig heeft gemaakt bij de bevoegde rechtelijke instantie waarbij de betreffende vordering op JKreeft.com wordt ingesteld.

 8.6. In geval van een onrechtmatige daad van JKreeft.com of een werknemer of ondergeschikte waarvoor JKreeft.com aansprakelijk gehouden wordt, is JKreeft.com slechts aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat uit hoofde van de door JKreeft.com afgesloten aansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar wordt uitbetaald. De in dit lid genoemde beperkingen en uitsluitingen van de aansprakelijkheid van JKreeft.com komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van JKreeft.com.

 8.7. De in de Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen en uitsluitingen van de aansprakelijk van JKreeft.com gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen, werknemers en/of ondergeschikten waarvan JKreeft.com zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.  

 8.8. De in dit artikel beschreven uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van JKreeft.com laten de overige in deze algemene voorwaarden opgenomen.


9. Overmacht

 9.1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kwalificeert een tekortkoming van JKreeft.com in de nakoming van enige verplichting jegens de Opdrachtgever tussen partijen ook als overmacht in geval van een van de wil van JKreeft.com onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen in redelijkheid van JKreeft.com niet kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden in ieder geval mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.  

 9.2. Indien zich een situatie als bedoeld in het vorige lid voordoet als gevolg waarvan JKreeft.com niet aan de verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, dan kunnen die verplichtingen opgeschort worden zolang JKreeft.com niet aan de verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie tien werkdagen heeft geduurd, hebben JKreeft.com en Opdrachtgever het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. JKreeft.com is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als JKreeft.com als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet. 


10. Opzegging

 10.1. In afwijking van artikel 7:408 BW kan de Overeenkomst niet door de Opdrachtgever opgezegd worden.


11. Privacy

 11.1. Voor zover nodig, geeft Opdrachtgever JKreeft.com uitdrukkelijk toestemming om persoonsgegevens (waaronder bijzondere persoonsgegevens, zoals foto's) van Opdrachtgever en - indien van toepassing - van personen over wie Opdrachtgever het ouderlijk gezag uitoefent, te verwerken en ter beschikking te stellen aan derden om het Product te kunnen produceren.

 11.2. Opdrachtgever geeft JKreeft.com uitdrukkelijk toestemming om de persoonsgegevens van Opdrachtgever en - indien van toepassing - van personen over wie Opdrachtgever het ouderlijk gezag uitoefent, te verwerken om de Opdrachtgever te kunnen informeren over nieuwe ontwikkelingen, commerciële aanbiedingen en acties van JKreeft.com.

 11.3. Indien Opdrachtgever de 'verantwoordelijke' als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens of - indien Verordening (EU) 2016/679 gelding heeft - de 'verwerkingsverantwoordelijke' als bedoeld in Verordening (EU) 2016/679 is, garandeert Opdrachtgever dat voor de verwerking van die persoonsgegevens een wettelijke grondslag aanwezig is.

 11.4. Opdrachtgever vrijwaart JKreeft.com tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden (waaronder boetes van een toezichthouder) en alle daaruit voortvloeiende schade die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van Opdrachtgever dat strijdig is of door een derde strijdig wordt geacht met geldende privacyregelgeving, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens of Verordening (EU) 2016/679.  

 11.5. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door JKreeft.com vindt u in ons Privacy Statement. Het Privacy Statement kunt u vinden op de website: https://www.jkreeft.com/privacybeleid.


12. Verwerkersovereenkomst

 12.1. Als gevolg van het sluiten van de Overeenkomst, zal JKreeft.com (als verwerker) in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerken (onder meer foto's). Partijen sluiten middels deze Algemene Voorwaarden een verwerkersovereenkomst en zoeken daarvoor aansluiting bij het wettelijk kader van Verordening (EU) 2016/679 (ook wel genoemd: Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation) (hierna: de "AVG"). 

 12.2. Dit artikel van de Algemene Voorwaarden valt aan te merken als een verwerkersovereenkomst zoals bedoeld in artikel 28 AVG. 

 12.3. Opdrachtgever garandeert dat voor de verwerking van de Persoonsgegevens een grondslag aanwezig is als bedoeld in artikel 6 lid 1 AVG.  

 12.4. JKreeft.com verwerkt de Persoonsgegevens ten behoeve van Opdrachtgever en  overeenkomstig diens schriftelijke instructies. Indien een dergelijke instructie naar de mening van JKreeft.com een inbreuk oplevert op de AVG of op andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen inzake gegevensbescherming, dan stelt JKreeft.com Opdrachtgever daarvan onmiddellijk in kennis. 

 12.5. JKreeft.com zal de persoonsgegevens niet voor een ander doel verwerken dan de doelen zoals door Opdrachtgever bepaald. Opdrachtgever zal JKreeft.com op de hoogte stellen van die verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in de Overeenkomst zijn opgenomen of daaruit voortvloeien. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat Verwerker de foto's (mede in het belang van Opdrachtgever) gebruikt voor trainingsdoeleinden ter verbetering van de werkzaamheden van de ingeschakelde fotografen en beeldbewerkers en het eventueel aanvullend belonen van één of meer van deze personen in het geval de foto's voldoen aan door JKreeft.com vastgestelde kwaliteitskenmerken. JKreeft.com zal de foto's hiervoor enkel gebruiken gedurende de looptijd van de Overeenkomst (en dus niet daarna). De informatie welke gebruikt wordt, bestaat zoveel als mogelijk uit statistieken over de foto's en dus niet uit de foto's zelf. 

 12.6. Het is JKreeft.com toegestaan om een derde in te schakelen bij de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst. JKreeft.com maakt gebruik van andere verwerkers voor de uitvoering van de Overeenkomst. Dit onder meer in de vorm van fotografen en een webhostingbedrijf. Bij beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van andere verwerkers, wordt Opdrachtgever de mogelijkheid geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken. 

 12.7. Voor zover mogelijk verleent JKreeft.com op eerste verzoek van Opdrachtgever bijstand bij het vervullen van de plicht van Opdrachtgever om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III van de AVG vastgestelde rechten van betrokken te beantwoorden. JKreeft.com is gerechtigd de met de bijstand gepaard gaande werkzaamheden bij Opdrachtgever in rekening te brengen tegen een bij de Overeenkomst overeengekomen uurtarief, dan wel - bij gebreke daarvan - tegen een redelijk uurtarief.  

 12.8. Opdrachtgever voldoet zelfstandig aan de verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III van de AVG vastgestelde rechten van betrokken, indien de Opdrachtgever zelf (ook) toegang heeft tot de voor de verzoeken van belang zijnde Persoonsgegevens. 

 12.9. Rekening houdend met de aard van de verwerking en de JKreeft.com ter beschikking staande informatie, verleent JKreeft.com op eerste verzoek van Opdrachtgever bijstand bij het doen nakomen van de verplichtingen uit hoofde van artikelen 32 tot en met 36 AVG. JKreeft.com is gerechtigd de met de bijstand gepaard gaande werkzaamheden bij Opdrachtgever in rekening te brengen tegen een bij de Overeenkomst overeengekomen uurtarief, dan wel - bij gebreke daarvan - tegen een redelijk uurtarief. 

 12.10. JKreeft.com neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen als bedoeld in artikel 32 AVG om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. 

 12.11. Als JKreeft.com is gebleken dat bij JKreeft.com sprake is van een inbreuk in verband met persoonsgegevens als bedoeld in artikel 33 en/of artikel 34 AVG (hierna: "Datalek"), dan zal JKreeft.com Opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk informeren en alle in redelijkheid van haar te verwachten maatregelen treffen die nodig zijn om de (mogelijke) schade te beperken. JKreeft.com verplicht zich in dat geval ook op eerste verzoek van Opdrachtgever tot het verlenen van alle mogelijke medewerking, zodat de Opdrachtgever tijdig de toezichthouder en eventueel de betrokkene(n) kan informeren. 

 12.12. JKreeft.com en degenen die onder het gezag van JKreeft.com werkzaam zijn, zijn verplicht tot geheimhouding van persoonsgegevens, tenzij een wettelijk voorschrift JKreeft.com tot mededeling verplicht of uit de taak van JKreeft.com de noodzaak tot mededeling voortvloeit. 

 12.13. Voor wat betreft eventuele aansprakelijkheid van JKreeft.com wordt enkel aangesloten bij hetgeen in dit artikel is bepaald en bij de bepalingen zoals deze reeds overeengekomen zijn tussen Partijen in de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden. 

 12.14. Opdrachtgever vrijwaart JKreeft.com voor alle aanspraken en/of vorderingen van derden, uit welke hoofde dan ook, daaronder begrepen aanspraken en/of vorderingen van de Autoriteit Persoonsgegevens en/of betrokkenen van wie persoonsgegevens door JKreeft.com worden verwerkt die het gevolg zijn van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis van Opdrachtgever uit deze Verwerkersovereenkomst en/of uit de AVG.

 12.15. JKreeft.com is niet aansprakelijk voor een aan Opdrachtgever door de bevoegde toezichthouder, bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens, opgelegde boete, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van JKreeft.com. 

 12.16. Tekortkomingen van derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst zijn niet aan JKreeft.com toerekenbaar. 

 12.17. Het is Opdrachtgever toegestaan om de naleving van de verplichtingen voor JKreeft.com uit deze Verwerkersovereenkomst te controleren door middel van het uitvoeren van een audit. Opdrachtgever zal JKreeft.com omtrent het voornemen van het (laten) uitvoeren van een audit zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Opdrachtgever geeft daarbij aan welke (rechts)persoon de betreffende audit gaat uitvoeren, op welke wijze en op welke termijn. JKreeft.com zal in de gelegenheid worden gesteld om binnen een redelijke termijn haar eventuele bezwaren te uiten tegen de uitvoering van de voorgenomen audit. Indien JKreeft.com daartegen voorafgaand aan de uitvoering van de audit bezwaren uit, zullen Partijen op de kortst mogelijke termijn in overleg treden over de door JKreeft.com geuite bezwaren, met het doel de betreffende bezwaren weg te nemen. Partijen nemen in dat overleg elkaars gerechtvaardigde belangen in acht. Het is JKreeft.com niet toegestaan haar medewerking aan de audit op onredelijke gronden te weigeren (bijvoorbeeld door het uiten van jegens de Opdrachtgever onredelijke bezwaren). Alle met de audit voor JKreeft.com gepaard gaande kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

 12.18. JKreeft.com stelt Opdrachtgever informatie ter beschikking waaruit blijkt dat JKreeft.com voldoet aan de verplichtingen uit art. 28 AVG. De betreffende informatie is te vinden op  de website www.jkreeft.com/privacy-policy/. 

 12.19. Deze Verwerkersovereenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan en eindigt op het tijdstip dat de Overeenkomst eindigt. In geval van beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst zal JKreeft.com naar keuze van Opdrachtgever de Persoonsgegevens wissen of aan Opdrachtgever retourneren. Eventuele bestaande kopieën van de Persoonsgegevens zullen worden verwijderd, tenzij opslag van de Persoonsgegevens Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk is verplicht. 

 12.20. Als een bepaling uit de Algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst in strijd is met een bepaling uit deze Verwerkersovereenkomst, dan geldt de bepaling uit deze Verwerkersovereenkomst. 


13. Intellectuele Eigendom

 13.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst ontwikkelde  of gemaakte beeld- en geluidsopnamen, zoals foto's en video's, alsmede bewerkingen daarvan (hierna: de "IE-rechten") berusten uitsluitend bij JKreeft.com.

 13.2. Toestemming voor gebruik van een Product en/of een ander werk waarop IE-rechten rusten waarvan JKreeft.com rechthebbende is (zoals een foto) wordt verleend in de vorm van een licentie. Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst of in een door JKreeft.com gedaan aanbod, omvat de licentie slechts toestemming tot gebruik dat dient tot eigen oefening, studie en/of eigen gebruik van het werk door Opdrachtgever, zonder dat sprake is van een direct of indirect commercieel oogmerk.  

 13.3. Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, is elk gebruik van het Product en/of een ander werk waarop IE-rechten rusten waarvan JKreeft.com de rechthebbende dat buiten de in artikel 13.2 beschreven toestemming valt een inbreuk op de rechten IE-rechten van 

JKreeft.com.

 13.4. Bij inbreuk op IE-rechten van JKreeft.com komt JKreeft.com een vergoeding toe ter hoogte van driemaal de door de JKreeft.com gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een vergelijkbare vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).  `

 13.5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent de IE-rechten te verwijderen of te wijzigen.  

 13.6. Het is JKreeft.com toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van de  IErechten. Indien JKreeft.com door middel van technische maatregelen de IE-rechten heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. 


14. Klachtenprocedure

 14.1. JKreeft.com spant zich in om klachten zo goed mogelijk te behandelen om zo tot verbetering van de dienstverlening te komen. De Opdrachtgever kan een volledige en duidelijk omschreven klacht indienen via de website https://www.jkreeft.com/contact. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, vijf werkdagen na de ontvangst van de klacht door JKreeft.com in behandeling genomen, waarna de Opdrachtgever zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.  

 14.2. Indien de Opdrachtgever een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit heeft hij of zij ook de mogelijkheid om klachten voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  

14.3. De in dit artikel genoemde klachtenprocedures, 


15. Slotbepalingen

 15.1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.  

 15.2. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, dan worden alle geschillen die voortvloeien uit de tussen met deze Opdrachtgever gesloten Overeenkomst bij uitsluiting voorgelegd aan de rechtbank in het arrondissement waar deze Opdrachtgever zijn of haar woonplaats heeft.  

 15.3. Indien de Opdrachtgever handelt in de uitoefening van een handels-, bedrijfs- ambachts- of beroepsactiviteit is het vorige lid niet van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de tussen JKreeft.com en een Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een handels-, bedrijfs- ambachtsof beroepsactiviteit gesloten Overeenkomst, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.  

 15.4. Rechten van Opdrachtgever uit de Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de schriftelijke instemming van JKreeft.com. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.  

 15.5. JKreeft.com heeft het recht om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien (een gedeelte van) de Algemene Voorwaarden in de toekomst worden gewijzigd zendt JKreeft.com hiervan onverwijld een exemplaar naar Opdrachtgever met daarbij of daarin een duidelijke vermelding naar de relevante wijzigingen. Opdrachtgever heeft, berekend vanaf de dag na ontvangst van de gewijzigde Algemene Voorwaarden, dertig kalenderdagen om aan te geven dat hij bezwaren heeft tegen de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Indien Opdrachtgever binnen dertig kalenderdagen berekend vanaf de dag na ontvangst van de gewijzigde Algemene Voorwaarden geen bezwaren uit tegen de toepasselijkheid en de inhoud van de gewijzigde Algemene Voorwaarden, heeft te gelden dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden na het verstrijken van de hierboven genoemde termijn tussen Partijen zijn overeengekomen.  

 15.6. Indien de Opdrachtgever een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, geldt als aanvulling op het vorige lid dat deze Opdrachtgever de bevoegdheid heeft om de Overeenkomst te ontbinden indien door de wijziging van de Algemene Voorwaarden JKreeft.com de bevoegdheid krijgt om een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt.  

 15.7. Opdrachtgever doet afstand van het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te vernietigen of te ontbinden dan wel de gehele of gedeeltelijke vernietiging, ontbinding of wijziging van de Overeenkomst te vorderen. De Overeenkomst kan worden gewijzigd of aangevuld door een schriftelijk stuk dat door Partijen is ondertekend.  

 15.8. Indien de Opdrachtgever een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit dan is deze Opdrachtgever niet gebonden aan bedingen en/of bepalingen die vernietigbaar zijn volgens afdeling 3 van titel 5 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Dergelijke vernietigbare bedingen en/of bepalingen maken nimmer onderdeel uit van enige overeenkomst tussen JKreeft.com en een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.  

 15.9. Mocht enige bepaling in de Overeenkomst nietig, vernietigbaar of onverbindend zijn, dan zal de Overeenkomst niet worden ontbonden, maar zullen Partijen de betreffende bepaling omzetten in een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk dezelfde inhoud en werking heeft als de nietige, vernietigbare of niet-verbindende bepaling.